Door: Willie Fikken

Op 30 januari heeft de gemeenteraad de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER (Milieu Effect Rapport) voor de omgevingsvisie vastgesteld. Dat betekent dat we nu weten aan welke onderwerpen we aandacht gaan besteden in het plan-MER.

Een plan-MER is een milieueffectrapport voor een plan of – in dit geval – een visie. In het plan-MER onderbouwen we de keuzes die we in de omgevingsvisie maken met milieu-informatie. Welke milieueffecten brengt de (uitvoering van de) omgevingsvisie met zich mee? Welke alternatieven en varianten zijn denkbaar en welke maatregelen kunnen we treffen om de effecten te verminderen? Denk bijvoorbeeld aan geluidschermen langs een weg of spoorlijn.

Lees ook dit interview waarin ik meer vertel over de MER.

Brede invulling thema milieu
Het thema milieu krijgt in het plan-MER een brede invulling. Het gaat om bodem, water, lucht, geluid en veiligheid, maar ook om natuur, cultuurhistorie, landschap en archeologie. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de noodzakelijke duurzame energieopwekking en kijken welke maatregelen we kunnen treffen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan (klimaatadaptatie).

Relatie tussen plan-MER en de omgevingsvisie
Het plan-MER maakt onderdeel uit van het ontwerpend onderzoek waar we in Doetinchem mee bezig zijn om tot een omgevingsvisie te komen. Dat betekent dat informatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven input vormt voor het plan-MER. Omgekeerd vormen de tussentijdse resultaten van het plan-MER input voor de omgevingsvisie. Als uit het plan-MER bijvoorbeeld blijkt dat de uitbreiding van woongebieden, bedrijventerreinen of recreatiegebieden ongewenste effecten heeft op de natuur, dan kan worden besloten de plannen aan te passen.

Arcadis stelt plan-MER op
Inmiddels is het adviesbureau Arcadis begonnen met het opstellen van het plan-MER. In lijn met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau stelt Arcadis het zogenaamde doelbereik centraal: zijn de ambities van de gemeente haalbaar en kunnen de doelen binnen afzienbare tijd worden bereikt? Een voorbeeld is de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn. Wat is er nodig om deze doelstelling te halen en zijn de betreffende maatregelen technisch, financieel en landschappelijk haalbaar?

De ambities worden geclusterd rond de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame economie en landbouw, ruimtelijke kwaliteit, wonen en gezonde leefomgeving, natuur en biodiversiteit en mobiliteit en de regiofunctie. Naast het plan-MER voor de Nationale Omgevingsvisie (zie www.planmernovi.nl) wordt een Rad voor de Leefomgeving voor Doetinchem opgesteld: een figuur waarin de huidige staat van de leefomgeving, de ambities van de gemeente en de beoordeling van het doelbereik zijn opgenomen. Dit geeft overzichtelijk weer waar de opgaven en uitdagingen voor de komende jaren zitten. Voor de energie-ambities betekent dit:

  • hoeveel duurzame energie (m.n. zonne-energie en bodemenergie) wordt er nu al opgewekt/benut?
  • hoeveel duurzame energie moet er in 2030 opgewekt worden?
  • welke alternatieven zijn daarvoor beschikbaar (naast zonnepanelen ook windturbines)?

… en zijn daarvoor in Doetinchem voldoende mogelijkheden? Rekening houdend met de gevolgen voor de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving.

Keuzes maken
Je kunt je voorstellen dat bepaalde ambities niet eenvoudig haalbaar zijn of strijdig zijn met andere ambities. In dat geval kijken we naar maatregelen om de ambities toch te halen. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn ambities naar beneden bij te stellen of te kiezen voor een langere termijn waarbinnen ze worden bereikt. Dat heeft dan ook consequenties voor de omgevingsvisie. Keuzes maken is onvermijdelijk.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties