Heb jij een vraag over de Omgevingswet of wil je meer informatie? Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de Omgevingswet?

Op dit moment zijn er tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Elke wet of regeling heeft eigen eisen. Dit maakt de wetgeving ingewikkeld en onoverzichtelijk.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid al deze wetten en regelingen: 26 wetten inclusief 400 regelingen worden 1 wet. De Omgevingswet geldt voor elke gemeente in Nederland.

De Omgevingswet gaat over de ‘fysieke leefomgeving’. Wat betekent dit?

Met de Omgevingswet wil de overheid dat we de ‘fysieke leefomgeving’ beter en eenvoudiger inrichten. We hebben het dan over o.a.:

 • bouwwerken en infrastructuur
 • water(systemen), bodem en lucht
 • landschappen, natuur en cultureel erfgoed
 • sociale en gezondheidsaspecten, zoals luchtvervuiling, rolstoeltoegankelijkheid en groene schoolpleinen

De Omgevingswet gaat dus niet alleen puur om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Sociale en maatschappelijke belangen zijn belangrijker dan ooit.

Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de fysieke leefomgeving beter en eenvoudiger ingericht kan worden. De Omgevingswet heeft verschillende doelen.

Maatschappelijke doelen:

 • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
 • Een goede omgevingskwaliteit
 • De fysieke leefomgeving op een goede manier beheren, gebruiken en ontwikkelen

Verbeterdoelen:

 • Het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten
 • Een integrale benadering
 • Een actieve aanpak stimuleren
 • Processen (zoals vergunningaanvragen) versnellen en verbeteren

Wat verandert er voor jou?

Het wordt makkelijker om een plan in te dienen bij de gemeente. Je hoeft straks nog maar 1 vergunning aan te vragen, bij 1 digitaal loket (DSO). Complexe vergunningaanvragen handelen we straks af in 8 weken, in plaats van 26 weken.

Tegelijk kijken we als gemeente niet alleen naar specifiek beleid. Bij elk plan kijken we of het project bijdrage levert aan Doetinchem. Heeft je plan bijvoorbeeld een positieve invloed op klimaat, veiligheid of gezondheid?

Zo komen ideeën sneller van de grond, bijvoorbeeld voor je eigen woning, bepaalde bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen en cultureel erfgoed.

Wel is het zo dat we jou als initiatiefnemer vaker vragen om zelf op zoek te gaan naar draagvlak voor jouw idee. Zo is het belangrijk dat bijvoorbeeld buren en anderen in de omgeving het eens zijn met je plan.

Wat is een deelvisie?

Als gemeente krijgen we straks één omgevingsvisie. Daarin staat hoe we willen dat onze toekomstige leefomgeving eruitziet. Om tot deze visie te komen, onderzoeken we in 11 deelgebieden welke kansen daar zijn. Samen met inwoners en ondernemers. Voor elk deelgebied hebben we de ideeën verenigd in een deelvisie.

De 11 deelvisies vormen uiteindelijk de bouwstenen voor de gemeentebrede omgevingsvisie. De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in jouw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Wordt de inhoud van de deelvisie uitgevoerd?

De 11 deelvisies vormen uiteindelijk de bouwstenen voor de gemeentebrede omgevingsvisie. De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in jouw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Over de afgeronde deelvisies wordt door het college van B&W of de gemeenteraad geen besluit genomen. Ze hebben daarmee geen juridische status en er kunnen daarmee ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de deelvisies. Dit betekent dat de deelvisies geen plannen zijn die ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Wat is een omgevingsvisie?

Op basis van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is een document dat voor de lange termijn richting geeft voor de ontwikkeling van de omgeving om ons heen. Dit document gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer, ruimte, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een gezonde en veilige leefomgeving is het uitgangspunt.

De omgevingsvisie is geen instrument waarmee een ontwikkeling, zoals het bouwen van een gebouw, juridisch gezien direct mogelijk wordt gemaakt. Wanneer een initiatiefnemer met een plan komt dan wordt dit plan aan de omgevingsvisie getoetst. Dit is de eerste stap in een reeks stappen die uitgevoerd worden om te bepalen of een plan tot uitvoering kan komen.

De omgevingsvisie wordt ter besluitvorming en vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit staat gepland voor het voorjaar van 2021. Het proces dat doorlopen wordt om tot een omgevingsvisie te komen, kent ook een aantal momenten waarop een ieder zijn/haar mening of reactie kan geven. Bijvoorbeeld tijdens het Stad en Land debat in november 2020. Uiteraard kan op de omgevingsvisie, zodra deze er ligt, ook gereageerd worden via bezwaar en beroep.

Wat is een omgevingsplan?

Tegelijkertijd met de omgevingsvisie stellen we als gemeente een omgevingsplan op. Dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving van Doetinchem. Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan ontstaan in Doetinchem tijdens het zogenaamde ‘ontwerpend onderzoek’. In dit cyclisch proces onderzoeken we welk vergunningsstelsel het beste past bij de gemaakte keuzes. En hoe we moeten omgaan met toezicht en handhaving. Samenwerking met inwoners en ondernemers is hierbij belangrijk.

Hoe bereidt de gemeente Doetinchem zich voor op de Omgevingswet?

Een speciaal projectteam van de gemeente Doetinchem zet zich hiervoor in. Begin 2019 is er een koersdocument vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document geeft richting aan het opstellen van de omgevingsvisie. We doen dat volgens het ‘Ontwerpend Onderzoek’. Dat betekent dat we per deelgebied samen met inwoners de toekomst verkennen en richtingen voor die toekomst onderzoeken.

Voor het opstellen van de omgevingsvisie verzamelen we ook de mening en ideeën van jouw als inwoner, ondernemer of organisatie in Doetinchem. Online én tijdens bijeenkomsten. Heb je zelf een mooi idee voor de toekomst van de gemeente Doetinchem? Voor jouw straat, wijk, sportclub, bedrijf of een specifieke doelgroep?

Stuur je ideeën naar omgevingswet@doetinchem.nl. Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie.

Welke stappen worden er in Doetinchem gezet om de Omgevingswet uit te voeren?

Om tot een omgevingsvisie te komen, zet Doetinchem verschillende stappen. Hieronder is stapsgewijs weergegeven hoe dit proces in elkaar steekt.

 1. In 11 deelgebieden halen we wensen en ideeën op bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties (vanaf najaar 2019 tot en met voorjaar 2020);
 2. De informatie uit de deelgebieden wordt verwerkt in 11 deelvisies;
 3. Voor het maken van de omgevingsvisie worden de 11 deelvisies over elkaar heen gelegd (mei tot en met oktober 2020). Welke kansen en uitdagingen zien we op welke plek? Het spreekt voor zich dat niet alle inhoud van alle 11 deelvisies een plek kan krijgen in de gemeentebrede omgevingsvisie. Soms spreken ideeën in deelvisies elkaar bijvoorbeeld tegen;
 4. Daarnaast wordt de uitkomst van de deelvisies gelegd naast het bestande beleid en de Milieu Effect Rapportage (mei tot en met oktober 2020). Zo kunnen we zien waar zaken met elkaar in overeenstemming zijn, waar aanpassingen nodig zijn of misschien een nieuwe richting moet worden gekozen.
 5. Tijdens het Stad en Land debat (november 2020) gaan we het gesprek aan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de resultaten. We horen graag de meningen over de verschillende kansen en uitdagingen;
 6. Alle informatie wordt samen met de opgehaalde informatie uit het Stad en Land debat verwerkt tot een concept omgevingsvisie;
 7. De concept omgevingsvisie wordt ter inzage gelegd. Iedereen is welkom hierop te reageren (begin 2021);
 8. De reacties op de concept omgevingsvisie worden verwerkt en de omgevingsvisie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad (voorjaar 2021). Ook tijdens dit proces krijgen inwoners/belanghebbenden de kans om te reageren, bijvoorbeeld door middel van de inspraakronde;
 9. De omgevingsvisie wordt vastgesteld of, als daar vanuit de reacties aanleiding voor is, op de nodige punten aangepast waarna het later wederom ter besluitvorming naar de gemeenteraad gaat (voorjaar 2021);

Vanuit de omgevingsvisie werkt de gemeente toe naar een omgevingsplan. Ook in dit proces krijgen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de kans om te reageren.

Hoe komen we tot één gemeentebrede omgevingsvisie?

Er worden verschillende bouwstenen gebruikt om tot een gemeentebrede omgevingsvisie te komen:

 • De 11 deelvisies. De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in jouw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.
 • Het bestaande beleid; gekeken wordt hoe de opbrengsten van de gebiedsvisies zich verhoudt tot het beleid dat de gemeente Doetinchem op dit moment heeft. Sluit dat op elkaar aan of niet? Welke onderdelen nemen we mee naar de omgevingsvisie en welke onderdelen kunnen misschien vervallen?
 • Het Milieu Effect Rapport (MER); in het MER wordt gekeken naar de milieueffecten van de omgevingsvisie. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Nagegaan wordt of de vooraf gestelde doelstellingen (bv. CO2-neutraal in 2040 of voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid) worden gehaald. Zo niet, dan worden aanvullende maatregelen benoemd. Op deze manier krijgt het milieu een volwaardige plek bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Je kunt je voorstellen dat er keuzes gemaakt moeten worden om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen. Het kan namelijk voorkomen dat informatie uit de deelvisies in strijd is met de geldende normen voor lucht-, bodem- of geluidskwaliteit. In zo’n geval moet er een keus gemaakt worden en kunnen niet beide onderdelen een plek krijgen in de omgevingsvisie.

Stel ook je vraag!
Staat je vraag er niet tussen? Stuur ‘m naar de projectgroep Omgevingswet via omgevingswet@doetinchem.nl. Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie van ons.